PO POTI ZNANJA IN IZKUŠENJ

Inštitut za pravo vsakdanjega življenja je formalno vstopil v svet prava in življenja vsakdanjih ljudi 6.januarja 2017 (www.mediacije.org in www.pravni-institut.si). Potreba po združitvi znanja in izkušenj se je pokazala že leta pred tem.
Odvetnika mag. Barbara Nastran in Damijan Pavlin sva pred večimi leti združila znanje ob prvih predstavitvah kazenskih obravnav za devetošolce Osnovne šole Antona Tomaža Linharta iz Radovljice, kjer jih izvajava še sedaj. Poleg simulacij glavnih obravnav, ki so namenjene predvsem izobraževanju, pa sva želela odvetnika na pot sprave pripeljati spore iz vsakdanjega življenja.
V okviru inštituta je zaživela Mediacijska hiša. Odvetnika, ki sva oba tudi mediatorja, želiva strankam pomagati pri pomiritvi spora in njegovi rešitvi, še preden sporno razmerje odpre vrata sodne palače.

O USTANOVITELJIH INŠTITUTA

Odvetnica mag. Barbara Nastran sem se na pot samostojnega odvetništva podala 17.1.2015. Do tedaj sem delovne izkušnje pridobivala izključno v pravosodju. Po diplomi na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer sem 14.2.1997 uspešno zagovarjala nalogo z naslovom »Kaznivo dejanje posilstva in spolnega nasilja«, sem 1.4.1997 začela opravljati dveletno sodno pripravništvo na Višjem sodišču v Ljubljani.

Svojo strokovno pot sem začela 1.4.1999 kot strokovna sodelavka na kazensko-preiskovalnem oddelku Okrožnega sodišča v Kranju. Med leti 2003 in 2015 sem opravljala delo sodnice na Okrajnem sodišču v Radovljici. Reševala sem zadeve s civilnega in kazenskega področja ter zadeve iz postopka o prekrških in postopkov sprejema osebe na zdravljenju v psihiatrični bolnišnici proti volji osebe. O svojih sodniških izkušnjah in pogledu odvetnice sem spregovorila na Posvetu o Zakonu o duševnem zdravju, ki je bilo 3.9.2015 v Portorožu. Članek o tem predavanju je bil objavljen v reviji Odvetnik ( PREBERITE ČLANEK ).

Svoje praktične izkušnje sem v 14.6.2006 nadgradila z znanstvenim magisterijem na kazenskopravni smeri Pravne fakultete Univerze v Ljubljani z naslovom »Otrok – priča v kazenskem postopku«.

Po uspešno opravljenem izobraževanju za mediatorja in pridobitvi licence, sem od 23.6.2010 uvrščena na seznam mediatorjev pri Okrajnem sodišču v Kranju. Kot mediatorka si prizadevam strankam pomagati poiskati pravo rešitev v njihovi sporni zadevi. S prispevkom o Analizi konkretnih primernih v mediaciji sem se predstavila na  Nadaljevalnem izobraževanju za mediatorje, ki je bilo 25.11.2016 na Brdu.

Odvetnik Damijan Pavlin sem se po končani gimnaziji vpisal na Pravno fakulteto v Ljubljani in tam diplomiral v letu 1986.

Že pred diplomo sem se v letu 1985 zaposlil na Srednji ekonomski in administrativni šoli v Kranju kot učitelj za predmet Pravo. V okviru tega dela sem opravil tudi pedagoški izpit. Na Srednji ekonomski in administrativni šoli v Kranju sem učil do konca leta 1986. Med delom na šoli sem bil tudi svetovalec pri tedanjem Družbenem pravobranilcu samoupravljanja v Kranju. Na tem delu sem svetoval delavcem na področju delovnega in socialnega prava.

Že v septembru 1986 sem se zaposlil kot pripravnik na takratnem Temeljnem sodišču v Kranju. Po opravljenem pripravništvu sem junija 1988 opravil pravosodni izpit in se nato na Temeljnem sodišču v Kranju zaposlil kot strokovni sodelavec. Delal sem na področju gospodarskega prava in preiskave. V tem času sem bil imenovan tudi za namestnika sodnika za prekrške v Tržiču. To delo sem opravljal do izvolitve na sodniško funkcijo.

V letu 1989 sem bil izvoljen na funkcijo sodnika Temeljnega sodišča v Kranju, kjer sem delal na Enoti v Kranju. Najprej sem začel kot sodnik delati na preiskovalnem in pravdnem oddelku. Nato sem nadaljeval delo na gospodarskem oddelku, kar je vključevalo reševanje gospodarskih sporov, stečajev, likvidacij in prisilnih poravnav, ter delo registrskega sodnika.

V letu 1992 sem začel delati kot odvetnik s pisarno v Kranju, kar delam še danes. Izjema je bila v letu 2011, ko sem delal kot državni sekretar pri Službi Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj.

V letu 2016 sem opravil izpit za mediatorja in mediacije tudi opravljam kot mediator in komediator.

V tem času sem se udeleževal tudi različnih izobraževanj in usposabljanj in imam tudi licenco za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta in licenco za delo nepremičninskega posrednika.

SIMULACIJE GLAVNIH OBRAVNAV

Sporočilo projekta:

Simulacija kazenske obravnave je prikaz poteka glavne obravnave v kazenskem postopku proti nekemu storilcu zaradi določenega kaznivega dejanja.

Preko simulacij kazenskih obravnav, ki jih pripravimo na podlagi izmišljenih, a realističnih primerov, želiva mladim sporočiti, da z dopolnjenim 14 letom starosti postanejo kazensko odgovorni. To pa pomeni, da so za svoje ravnanje, ki nasprotuje določbam Kazenskega zakonika, lahko obravnavani pred sodiščem in jim je izrečena kazenska sankcija. Sporočilo simulacij kazenskih obravnav naj bi mlade odvrnilo od takšnih ravnanj, ki jih je država določila kot kazniva dejanja. Na njihovi poti k zrelosti jim želiva dodati občutek pomembnosti obstoja družbenih norm, pravnih pravil in človeških vrednot, pa tudi sporočilo, da se pravice enega posameznika končajo tam, kjer se začnejo pravice drugega.

Da sporočilo nima le moralističnega prizvoka v smislu karanja, kaj je prav in kaj ne, pa s simulacijami želimo mladim, ki v njih sodelujejo v vlogah obdolženca, oškodovanca, prič in ostalih udeležencev v postopku, tudi »pričarati« neprijeten občutek, ko se znajdejo v takšnem postopku.  Zaradi nepričakovanih situacij v zaigrani glavni obravnavi jih poskušava zaplesti v občutek nelagodja, ko se posameznik sooči z očitki za storjeno dejanje, pa tudi v tiste, še bolj pomembne občutke pravičnosti in lastnega prispevka k izgraditvi družbenih vrednost. Kaj je zares prav in kaj ne. Kaj pomeni pravo prijateljstvo. Kaj lahko povzroči samovšečno dejanje, ki prestopi meje legalnega. Zakaj govoriti resnico in ali laž prijateljstvo gradi ali ga ruši.

Poudarek je na občutenjih vseh udeleženih v simulaciji kazenske obravnave. Na spoznanjih, kaj je prav in kaj ne. Na spoznanjih, da se moramo vsi v družbi ravnati odgovorno, pa tudi na spoznanjih, da se mora vsakdo soočiti s posledicami lastnih ravnanj.

Izvedba simulacije kazenske obravnave:

Zgodba, ki je podlaga za predmetni prikaz glavne obravnave, je vzeta iz resničnostnega življenja in postavljena v okolje, kjer simulacijo izvajava. To zgodbo posredujeva najini ciljni publiki nekaj dni pred izvedbo simulacije kazenske obravnave. Na njeni podlagi se akterji v tem prikazu pripravijo na posamezno vlogo: nekateri od njih zasedejo sodniške pozicije, nekateri se pridružijo obrambi, nekateri pa očitajočemu tožilstvu. Tudi obdolženi pride iz njihovih vrst, pa tudi oškodovana oseba in priče.

Seveda poskrbimo tudi za pridih prave glavne obravnave, ker tudi kolegi med seboj nismo vnaprej dogovorjeni, v vlogi katerega od udeležencev postopka bo kdo in kako bo svojo stran zastopal, pa tudi ne, kakšen zagovor bo zavzela obramba in kako bo obtožbo zastopalo tožilstvo. S seboj imamo tudi toge (oblačila) za vsakega udeleženca: sivo za tožilca, škrlatno za zagovornika in črno za sodnika. Iz naših vrst se v simulacijo vključimo trije profesionalni odvetniki, zaradi taktike presenečenja pa pripeljemo s seboj še eno od prič, ki poskuša vse udeležence prikaza zmesti z načinom svojega pričanja: lahko bo izjemno resnicoljubna in zaščitniška do določenega udeleženca simulacije, lahko pa se bo primerilo, da ji bo za resnico malo mar ali pa bo dogodek preprosto že pozabila in bo sodišče zasipala z povsem nepomembnimi podatki.

Simulacija s predpripravo prostora in samo izvedbo namreč traja med uro in pol do dve uri.Pa tudi sicer nihče ne more vnaprej vedeti,

Skupaj z zunanjimi sodelavci sva do sedaj izvedla simulacije kazenskih obravnav za devetošolce Osnovne šole Antona Tomaža Linharta iz Radovljice, Osnovne šole Franceta Prešerna v Kranju, Osnovne šole Predoslje, poleg tega pa tudi za uporabnike Mladinskega doma Jarše iz Ljubljane in Stanovanjske skupnosti v Mariboru. Odziv je bil vedno izjemen, zato z njimi tudi v bodoče sodelujemo. Začela pa sva sodelovati tudi z Gimnazijo Jesenice, kjer bova s simulacijami kazenskih obravnav pomagala pri izvedbi predmeta iz etike.

MEDIACIJSKA HIŠA

Znotraj Inštituta za pravo vsakdanjega življenja deluje Mediacijska hiša. Namenjena je vsem ljudem, ki so se znašli v sporu, katerega problematika se že obravnava na sodišču, ali pred drugim državnim organom, ali v spornem razmerju, katerega obravnavanje še ni doseglo stopnje sodne obravnave.

Z odprtjem mediacijske hiše želiva odvetnika – mediatorja pomagati ljudem, ki jih sporna razmerja vnemirjajo in slabijo njihovo kvaliteto življenja, da poiščejo – najdejo – oblikujejo – zapišejo lastno rešitev. Takšno, ki bo temeljila na njihovi prostovoljni in pravi volji. Takšno, s katero bodo lahko dokončno uredili vsa sporna vprašanja.

Mediacija je namreč postopek, v katerem stranke prostovoljno s pomočjo nevtralne tretje osebe (mediatorja) skušajo doseči mirno rešitev spora, ki izvira iz pogodbenih ali drugih pravnih razmerjih ali je v zvezi z njimi. Gre za neformalen, neobvezujoč, zaupen in strukturiran postopek, v katerem nevtralna tretja oseba (mediator) strankam z dogovarjanji, pogajanji ter posebnimi mediacijskimi tehnikami pomaga pri iskanju sporazumne rešitve (pravnega) spora.

ZAUPNOST in SPROŠČENOST:

Mediatorja vsem strankam, ki odprejo vrata naše Mediacijske hiše omogočiva varno in zaupno okolje, kjer bodo lahko govorili tudi o svojih najglobjih skrivnostih. Pravzaprav poskušava pričarati sproščeno vzdušje, v katerem se bo vsaka stranka lahko vsaj za trenutek počutila kot najpomembnejši lik v najlepši pravljici.

Zavedava se, da je vsak posamezni spor, ki ga rešujeva v mediaciji, primer zase. Nobenih podobnosti med primeri in strankami ni: vsako posamezno zadevo jemljeva kot poseben dogodek. Strankam že takoj na začetku izkaževa, da so si izbrale možnost, ko bodo svojo odločbo o sporu, ki ji seveda rečemo poravnava, spisale same.

NEPRISTRANSKOST in NEVTRALNOST:

Strankam že ob prvem srečanju poskušava dati občutek, da ne gre za uradno dejanje, pač pa le za pogovor, katerega namen je najti skupno rešitev, ki bo zadostila potrebam vseh sprtih strani.  Mediacijski postopek je namreč nenapisana knjiga, v katero bodo stranke same spisale svojo zgodbo, mediator jim bo le v pomoč pri obračanju listov.

Najino pomembno vodilo je, da se med pogovorom poslušamo in slišimo.

Prav zato si mediatorja ob sproščenem pogovoru, s katerim začneva mediacijsko srečanje, pridobiva zaupanje obeh strank, kar hkrati tudi pomeni, da sva do konca srečanja nepristranska in nevtralna. Poleg tega sva v pogovoru s strankami zelo odkrita.

MEDIACIJE IZVAJAVA V RAZMERJIH, KI JIH ŽIVLJENJE NAPRAVI SPORNE:

 • razmerja med partnerjema:

zaradi delitve skupnega premoženja,

– zaradi skrbništva nad otroki in stiki z njimi,

– zaradi določanje preživnine za mld. otroke,

svetovanje in sestavljanje sporazumov o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok ter o njihovih stikih s staršema;

– svetovanje v medosebnih partnerskih odnosih in odnosih med drugimi osebami, ki jim je njihovo razmerje pomembno;

 • razmerja med starši in otroki:

glede ugotavljanja očetovstva oziroma materinstva,

sestavljanje sporazumov o stikih otrok z drugimi osebami, s katerimi je družinsko povezan in nanje osebno navezan;

 • razmerja med solastniki in lastniki sosednjih nepremičnin:

zaradi razdružitev solastnega premoženja in ureditve razmerij med solastniki,

– zaradi ureditve meja in nujnih poti ter zaradi medsosedskih sporov

 • razmerja v odškodninskih sporih ter v pogajanjih z zavarovalnico
 • razmerja zaradi varstva lastninske pravice na podlagi priposestvovanja ali pogodbe,
 • razmerja zaradi varstvo zadnje mirne posesti,
 • razmerja med dediči pri določanju obsega zapuščine in dednih deležev,
 • razmerja med dolžniki in upniki:

– med fizičnimi osebami,

– med fizičnimi in pravnimi osebami,

– med pravnimi osebami in gospodarskimi družbami,

 • razmerja iz obstoječih pogodb in drugih pravnih razmerij:

– med fizičnimi osebami,

– med fizičnimi in pravnimi osebami,

– med pravnimi osebami in gospodarskimi družbami.

Mediacijska hiša ima za mediacijska srečanja in vse z njimi povezane pogovore posebej prirejeno medicijsko sobo z dodatnim prostori za ločena srečanja.

NAČIN DELA

Prednost najinega dela je zagotovo zelo visoka odzivnost, saj sva vsem zainteresiranim na voljo za izvedbo naših storitev preko telefonske ali elektronske korespondence.

V mediacijskih postopkih in z njimi povezanimi pogovori imajo vse stranke zagotovljen visoko strokoven in oseben pristop, hkrati pa jim je zagotovljena tudi visoka stopnja zaupnosti.

Prav zaradi velikega števila uspešno zaključenih mediacijskih zadev in v teh postopkih pridobljenih izkušenj je najina odlika umirjen način pogovorov z vsemi strankami v spornem razmerju, ki temelji na zbliževanju interesov vseh udeleženih. Prav tako temeljiva na načelu, da si z najino pomočjo stranke lahko oblikujejo svojo boljšo prihodnost, kar krati pomeni ugoden zaključek spornega razmerja za stranke brez nepotrebnega nastajanja stroškov postopka.

IZOBRAŽEVANJE
Inštitut pa je končno namenjen tudi izobraževanju tistih, ki jim pravo predstavlja njihov poklic, pa tudi vseh tistih, ki se s pravom srečujejo pri opravljanju svojega poklica.

ZA VSE PRAVA VEŠČE:

Odvetnica sem že do sedaj v okviru Seminarja za pripravo na pravniški državni izpit (www.pdi.si) pomagala diplomantom pravnih fakultet, da so se kar najbolje pripravili za pravniški državni izpit. Za slednjega ni namreč pomembno le dobro poznavanje pravne teorije, pač pa je bistven del izpita spisati sodbi, eno iz področja kazenskega prava in drugo iz področja civilnega prava. V okviru seminarja se s udeleženci seznanimo z obema postopkoma; kazenskim in civilnim; poleg tega pa se naučimo napisati res dobro sodbo.

Odvetnika bova omenjeno izobraževanje nadaljevala tudi znotraj Inštituta. Obema je pomembno, da se pravniki, ki bodo svoje delo nadaljevali znotraj sodnih dvoran, kar najbolje seznanijo s takšnim delom. Le res dober pravnik, lahko kar najbolje pomaga ljudem pri njihovih stiskah – vsi pravniki se moramo zavedati, da nam je zaupano poslanstvo, ki mu moramo dati posebno veljavo in težo.

ZA VSE TISTE, KI JIM PRAVO OBLIKUJE ŽIVLJENJE:

Poleg zgoraj omenjenega izobraževanja pa Inštitut pripravlja tudi seminarje za vse tiste, ki jim pravo ni prva življenjska ali službena okupacija, še vedno pa je pomemben sestavni del njihovega življenja ali delovnega urnika.
Odvetnika se zavedava, da v današnjem času poznavanje prava in njegovo razumevanje ni pomembno le za tiste, ki jim pravo reže kruh, pač pa tudi za vse ostale, ki jim pravo, kljub vsemu, oblikuje vsakdan. Zato Inštitut izvaja seminarje s simulacijami kazenskim obravnav ali pa le predavanja, kjer pomagava vsem zainteresiranim, ki sicer niso pravniki, vpogledati onstran prava, onstran sodnih postopkov in v zakulisje sodnih dvoran.
S tem poskušava pomagava premostiti težave pri razumevanju, kakšna je vloga posameznega udeleženca v postopku, kakšne so posamezne faze postopkov in zakaj so odločitve sodišča lahko za nekoga, ki v postopku ni udeležen, včasih nerazumljive in celo nesprejemljive.

DOGODKI

DOGODKI, kjer lahko spoznate delo Inštituta za pravo vsakdanjega življenja:

 

 • dne 7.4.2017 je odvetnica mag. Barbara Nastran predavala na OŠ Antona Tomaža Linharta v Radovljici na temo »Droga – da ali ne?,«
 • konec 26. aprila 2017 smo izvedli simulacijo glavne obravnave z uporabniki Mladinskega doma Jarše iz Ljubljane,
 • dne 16.5.2017 smo izvedli simulacijo glavne obravnave z devetošolci OŠ Predoslje,
 • dne 18.5.2017 smo izvedli simulacijo glavne obravnave z devetošolci OŠ Franceta Prešerna iz Kranja,
 • dne 20.10.2017 ob 14.00 uri bomo izvedli simulacijo glavne obravnave z 2. letniki Gimnazije Jesenice,
 • 10.11.2017 ob 14.00 bomo izvedli simulacijo glavne obravnave s 1. letniki Gimnazije Jesenice,
 • v pripravi je tudi Varna soba za opravljanje razgovorov z otroki
KAKO NAS NAJDETE
PISARNA

INŠTITUT ZA PRAVO
VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA

Stritarjeva ulica 7
4000 Kranj

T: 00386 4 281 39 00
F: 00386 4 281 39 07
E: info@pravni-institut.si

ZEMLJEVID

Odvetnica mag. Barbara Nastran

Inštitut za pravo vsakdanjega življenja, Stritarjeva ulica 7, 4000 Kranj
IBAN SI56 3400 0101 7421 433 (Sparkasse d.d.) I Davčna številka: 28033230 I Matična: 7209100000

POKLIČITE
KAKO DO NAS